نحوه تغییر Memory_limit در PHP :

در هر صفحه ای که با پیفام

Fatal error: Allowed memory size of

روبرو می شوید.مقادیر زیر را در فایل به نام php.ini قرار دهید.و در مسیر مربوطه ( مسیر رویت خطا ) Upload نمایید.

memory_limit = 100M

مقدار عبارت بالا باید بیشتر از مقدار اشاره شده در خطا باشد.

در صورت عدم برطرف شدن مشکل تیکتی به بخش پشتیبانی ارسال نمایید.