سبد خرید

80,000 ریال
سه ماهه
DL001
فضا
10 گیگابایت
پهنای باند (ماهیانه)
نامحدود
پارک دامین
نامحدود
ادآن دامین
نامحدود
پورت سرور
2 گیگابیت
هزینه ماهانه
8,000 تومان
هزینه سالانه
80,000 تومان
130,000 ریال
سه ماهه
DL002
فضا
15 گیگابایت
پهنای باند (ماهیانه)
نامحدود
پارک دامین
نامحدود
ادآن دامین
نامحدود
پورت سرور
2 گیگابیت
هزینه ماهانه
13,000 تومان
هزینه سالانه
130,000 تومان
200,000 ریال
سه ماهه
DL003
فضا
25 گیگابایت
پهنای باند (ماهیانه)
نامحدود
پارک دامین
نامحدود
ادآن دامین
نامحدود
پورت سرور
2 گیگابیت
هزینه ماهانه
20,000تومان
هزینه سالانه
200,000 تومان
440,000 ریال
سه ماهه
DL004
فضا
60 گیگابایت
پهنای باند (ماهیانه)
نامحدود
پارک دامین
نامحدود
ادآن دامین
نامحدود
پورت سرور
2 گیگابیت
هزینه ماهانه
44,000تومان
هزینه سالانه
440,000 تومان
670,000 ریال
سه ماهه
DL005
فضا
100 گیگابایت
پهنای باند (ماهیانه)
نامحدود
پارک دامین
نامحدود
ادآن دامین
نامحدود
پورت سرور
2 گیگابیت
هزینه ماهانه
67,000تومان
هزینه سالانه
670,000 تومان