سبد خرید

240,000 ریال
شش ماهه
W001
فضا
50 مگابایت
ترافیک ماهیانه
15گیگابایت
تعداد ساب دامنه
نامحدود
افزودن دامنه
نامحدود
تعداد آدرس ایمیل
نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی
نامحدود
کنترل پنل
دایرکت ادمین
محل نگهداری سرور
ایران
هزینه شش ماهه
24000تومان
هزینه سالیانه
48000تومان
340,000 ریال
شش ماهه
W002
فضا
100 مگابایت
ترافیک ماهیانه
30گیگابایت
تعداد ساب دامنه
نامحدود
افزودن دامنه
نامحدود
تعداد آدرس ایمیل
نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی
نامحدود
کنترل پنل
دایرکت ادمین
محل نگهداری سرور
ایران
هزینه شش ماهه
34000تومان
هزینه سالیانه 68000تومان
490,000 ریال
شش ماهه
W003
فضا
200 مگابایت
ترافیک ماهیانه
45گیگابایت
تعداد ساب دامنه
نامحدود
افزودن دامنه
نامحدود
تعداد آدرس ایمیل
نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی
نامحدود
کنترل پنل
دایرکت ادمین
محل نگهداری سرور
ایران
هزینه شش ماهه
49000تومان
هزینه سالیانه
98000تومان
640,000 ریال
شش ماهه
W004
فضا
500 مگابایت
ترافیک ماهیانه
60گیگابایت
تعداد ساب دامنه
نامحدود
افزودن دامنه
نامحدود
تعداد آدرس ایمیل
نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی
نامحدود
کنترل پنل
دایرکت ادمین
محل نگهداری سرور
ایران
هزینه شش ماهه
64000تومان
هزینه سالیانه
128000تومان
740,000 ریال
شش ماهه
W005
فضا
1گیگابایت
ترافیک ماهیانه
70گیگابایت
تعداد ساب دامنه
نامحدود
افزودن دامنه
نامحدود
تعداد آدرس ایمیل
نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی
نامحدود
کنترل پنل
دایرکت ادمین
محل نگهداری سرور
ایران
هزینه شش ماهه
74000تومان
هزینه سالیانه
148000تومان
840,000 ریال
شش ماهه
W006
فضا
5 گیگابایت
ترافیک ماهیانه
85گیگابایت
تعداد ساب دامنه
نامحدود
افزودن دامنه
نامحدود
تعداد آدرس ایمیل
نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی
نامحدود
کنترل پنل
دایرکت ادمین
محل نگهداری سرور
ایران
هزینه شش ماهه
84000تومان
هزینه سالیانه
168000تومان
990,000 ریال
شش ماهه
W007
فضا
10 گیگابایت
ترافیک ماهیانه
15گیگابایت
تعداد ساب دامنه
نامحدود
افزودن دامنه
نامحدود
تعداد آدرس ایمیل
نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی
نامحدود
کنترل پنل
دایرکت ادمین
محل نگهداری سرور
ایران
هزینه شش ماهه
99000تومان
هزینه سالیانه
198000تومان