سبد خرید

200,000 ریال
سه ماهه
DLR001
فضا
10 گیگابایت
پهنای باند (ماهیانه)
نامحدود
پارک دامین
نامحدود
ادآن دامین
نامحدود
پورت سرور
2 گیگابیت
هزینه ماهانه
20,000 تومان
هزینه سالانه
200,000 تومان
300,000 ریال
سه ماهه
DLR002
فضا
15 گیگابایت
پهنای باند (ماهیانه)
نامحدود
پارک دامین
نامحدود
ادآن دامین
نامحدود
پورت سرور
2 گیگابیت
هزینه ماهانه
30,000 تومان
هزینه سالانه
300,000 تومان
450,000 ریال
سه ماهه
DLR003
فضا
25 گیگابایت
پهنای باند (ماهیانه)
نامحدود
پارک دامین
نامحدود
ادآن دامین
نامحدود
پورت سرور
2 گیگابیت
هزینه ماهانه
45,000تومان
هزینه سالانه
450,000 تومان
1,000,000 ریال
سه ماهه
DLR004
فضا
60 گیگابایت
پهنای باند (ماهیانه)
نامحدود
پارک دامین
نامحدود
ادآن دامین
نامحدود
پورت سرور
2 گیگابیت
هزینه ماهانه
100,000تومان
هزینه سالانه
1,000,000 تومان
1,200,000 ریال
سه ماهه
DLR005
فضا
100 گیگابایت
پهنای باند (ماهیانه)
نامحدود
پارک دامین
نامحدود
ادآن دامین
نامحدود
پورت سرور
2 گیگابیت
هزینه ماهانه
120,000تومان
هزینه سالانه
1,200,000 تومان