سبد خرید

60,000 ریال
سه ماهه
LW001
فضا
200 مگابایت
ترافیک ماهیانه
5گیگابایت
تعداد ساب دامنه
نامحدود
افزودن دامنه
نامحدود
تعداد آدرس ایمیل
نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی
نامحدود
کنترل پنل
سی پنل
محل نگهداری سرور
آلمان
هزینه سه ماهه
6000 تومان
هزینه سالیانه
20000 تومان
80,000 ریال
سه ماهه
LW002
فضا
500 مگابایت
ترافیک ماهیانه
10گیگابایت
تعداد ساب دامنه
نامحدود
افزودن دامنه
نامحدود
تعداد آدرس ایمیل
نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی
نامحدود
کنترل پنل
سی پنل
محل نگهداری سرور
آلمان
هزینه سه ماهه
8000 تومان
هزینه سالیانه
30000 تومان
100,000 ریال
سه ماهه
LW003
فضا
1000 مگابایت
ترافیک ماهیانه
30 گیگابایت
تعداد ساب دامنه
نامحدود
افزودن دامنه
نامحدود
تعداد آدرس ایمیل
نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی
نامحدود
کنترل پنل
سی پنل
محل نگهداری سرور
آلمان
هزینه سه ماهه
10000 تومان
هزینه سالیانه
35000 تومان
150,000 ریال
سه ماهه
LW004
فضا
3000 مگابایت
ترافیک ماهیانه
70 گیگابایت
تعداد ساب دامنه
نامحدود
افزودن دامنه
نامحدود
تعداد آدرس ایمیل
نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی
نامحدود
کنترل پنل
سی پنل
محل نگهداری سرور
آلمان
هزینه سه ماهه
15000تومان
هزینه سالیانه
55000 تومان
200,000 ریال
سه ماهه
Lw005
فضا
5000 مگابایت
ترافیک ماهیانه
150گیگابایت
تعداد ساب دامنه
نامحدود
افزودن دامنه
نامحدود
تعداد آدرس ایمیل
نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی
نامحدود
کنترل پنل
سی پنل
محل نگهداری سرور
آلمان
هزینه سه ماهه
20000 تومان
هزینه سالیانه
85000 تومان