سبد خرید

100,000 ریال
سه ماهه
LR001
فضا
200 مگابایت
ترافیک ماهیانه
5 گیگابایت
تعداد ساب دامنه
نامحدود
افزودن دامنه
نامحدود
تعداد آدرس ایمیل
نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی
نامحدود
کنترل پنل
دایرکت ادمین
محل نگهداری سرور
ایران
هزینه سه ماهه
10000 تومان
هزینه سالیانه
30000 تومان
130,000 ریال
سه ماهه
LR002
فضا
500 مگابایت
ترافیک ماهیانه
10 گیگابایت
تعداد ساب دامنه
نامحدود
افزودن دامنه
نامحدود
تعداد آدرس ایمیل
نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی
نامحدود
کنترل پنل
دایرکت ادمین
محل نگهداری سرور
ایران
هزینه سه ماهه
13000 تومان
هزینه سالیانه
45000 تومان
2,000 ریال
سه ماهه
LR003
فضا
1000 مگابایت
ترافیک ماهیانه
30 گیگابایت
تعداد ساب دامنه
نامحدود
افزودن دامنه
نامحدود
تعداد آدرس ایمیل
نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی
نامحدود
کنترل پنل
دایرکت ادمین
محل نگهداری سرور
ایران
هزینه سه ماهه
20000 تومان
هزینه سالیانه
70000 تومان
350,000 ریال
سه ماهه
LR004
فضا
3000 مگابایت
ترافیک ماهیانه
70 گیگابایت
تعداد ساب دامنه
نامحدود
افزودن دامنه
نامحدود
تعداد آدرس ایمیل
نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی
نامحدود
کنترل پنل
دایرکت ادمین
محل نگهداری سرور
ایران
هزینه سه ماهه
35000 تومان
هزینه سالیانه
110000 تومان
550,000 ریال
سه ماهه
LR005
فضا
5000 مگابایت
ترافیک ماهیانه
150 گیگابایت
تعداد ساب دامنه
نامحدود
افزودن دامنه
نامحدود
تعداد آدرس ایمیل
نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی
نامحدود
کنترل پنل
دایرکت ادمین
محل نگهداری سرور
ایران
هزینه سه ماهه
55000 تومان
هزینه سالیانه
190000 تومان